Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Morliny, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 10/41 o powierzchni 3,2702 ha. Przetarg odbędzie się dnia 17 listopada 2023 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.

Przetargi nieruchomości 15.09.2023

 

Nasz znak: RGP.6840.29.2023                                        Ostróda, 12 września 2023 r.
 
OGŁOSZENIE
 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), § 6 pkt 1 i 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości oraz uchwały Nr LXVIII/515/2023 Rady Gminy Ostróda z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego, Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Morliny, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 10/41 o powierzchni 3,2702 ha.
 
Dla działki ew. nr 10/41, położonej w obrębie Morliny, prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Ostródzie księga wieczysta EL1O/00031566/4. W dziale III wyżej wymienionej księgi wieczystej widnieje wpis ograniczonego prawa rzeczowego:
- nieruchomość przekazana w nieodpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony na rzecz Polskiego Związku Działkowców;
- nieograniczona w czasie służebność przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.
 
Na podstawie aktu notarialnego Rep. „A” Nr 4822/2023 z dnia 19.07.2023 r. została ustanowiona służebność przesyłu urządzeń elektroenergetycznych na działce ew. nr 10/41 obręb Morliny, na rzez ENERGA -OPERATOR S.A.
 
Ponadto prawomocną decyzją z dnia 1 września 2023 r. znak RGP.6822.6.2021, wygaszono prawo użytkowania przysługujące Polskiemu Związkowi Działkowców do gruntu oznaczonego jako działka nr ew. 10/41, obręb Morliny, gm. Ostróda.
Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką.
 
Przeznaczona do sprzedaży działka ew. nr 10/41 o powierzchni 3,2702 ha, położona jest w miejscowości Morliny. Nieruchomość położona jest około 1,6 km od granicy miasta Ostróda i około 3 km od centrum Ostródy. Przedmiotowa działka znajduje się po prawej stronie drogi krajowej nr 15, jadąc w kierunku Torunia i położona jest bezpośrednio przy skrzyżowaniu drogi krajowej z drogą dojazdową do zakładów mięsnych MORLINY. Działka sklasyfikowana jako RIVa (2,3662 ha) i Lzr-RIVa (0,9040 ha).
 
Działka ew. nr 10/41, położona w obrębie Morliny, stanowiła część Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Relaks”. Na części działki znajdują się pozostałości po wydzielanych ogrodach działkowych wraz z altanami ogrodowymi oraz murowany budynek gospodarczy o pow. użytkowej 15,95 m2, wykorzystywany kiedyś na potrzeby ogrodów działkowych.
 
Przez działkę ew. nr 10/41 obręb Morliny przebiega szereg linii energetycznych, w tym napowietrzne linie energetyczne 15 kV oraz napowietrzna linia energetyczna wysokiego napięcia 110 kV. Na działce posadowiony jest jeden słup kratowy dla sieci 110 kV oraz jeden pojedynczy dla sieci 15kV. Przez część działki, przebiega również sieć gazu ziemnego, sieć telekomunikacyjna oraz sieć wodociągowa. Część sieci w trakcie przebudowy oraz rozbudowy. Na terenie działki przeznaczanej do sprzedaży, rozprowadzona jest również nieczynna sieć wewnętrzna wodociągowa – wykonana w 1986 r.
 
Przeznaczona do sprzedaży działka nr 10/41, położona w obrębie Morliny, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr 10/41 położonej w obrębie i miejscowości Morliny, gmina Ostróda – zatwierdzonym Uchwałą Nr XV/132/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 października 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz z 2019 r., poz. 6052), przeznaczona jest pod:
1P - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.
 
Cenę wywoławczą do I przetargu dla nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Morliny, oznaczonej jako działka numer ewidencyjny 10/41 o powierzchni 3,2702 ha, ustala się w wysokości 3.096.400,00 zł netto (słownie: trzy miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta złotych netto) + należny podatek Vat w wysokości 23%.
 
Wadium w wysokości 310.000,00 zł (słownie: trzysta dziesięć tysięcy złotych).
Termin wpłaty wadium – do 13.11.2023 r.
 
Postąpienie, zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o jego wysokości decydują uczestnicy przetargu.
 
Cena sprzedaży działki ustalona w drodze przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.
Przetarg odbędzie się dnia 17 listopada 2023 r. o godzinie 1000 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.
 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, cudzoziemcy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz cudzoziemcy spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 310.000,00 zł w terminie do dnia 13 listopada 2023 r. włącznie w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Powiślański Bank Spółdzielczy 71 8300 0009 0000 1930 2000 0020 - za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. W tytule przelewu należy podać numer działki, nazwę obrębu oraz dane wpłacających. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.
Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.
 
Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
 
Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Morliny.
 
 
Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w terminie od dnia 15.09.2023 r. do 15.11.2023r.: w miejscowości Morliny, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda, w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl, na stronie internetowej www.gminaostroda.pl oraz wyciąg z ogłoszenia w gazecie Rzeczpospolita (zasięg ogólnopolski) dnia 15.09.2023 r. Informacje tel. (89) 676-07-37 lub 676-07-34.