Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, grunt o pow. 500 m2, stanowiący część działki ew. Nr 172/46, położonej w obrębie Mała Ruś, gmina Ostróda.

Wykazy nieruchomości 21.09.2023

 

Nasz znak: RGP.6845.13.2023                                       Ostróda, 18 września 2023 r.
 
Wykaz
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), zarządzenia Nr 123/2023 Wójta Gminy Ostróda z dnia 18 września 2023 r. w sprawie wyrażenia części działki ewidencyjnej stanowiącej mienie komunalne, Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, grunt o pow. 500 m2, stanowiący część działki ew. Nr 172/46, położonej w obrębie Mała Ruś, gmina Ostróda.
 
Działka ew. nr 172/46, położona w obrębie Mała Ruś, stanowi własność Gminy Ostróda. Dla przedmiotowej działki prowadzona jest w  Sądzie Rejonowym w Ostródzie księga wieczysta Nr EL1O/00050996/6. Nieruchomość objęta ww. księgą wieczystą nie jest obciążona hipoteką, wpisy w dziale III dotyczące ograniczonych praw rzeczowych – służebności gruntowych, nie dotyczą wydzierżawianej działki.
 
Działka ew. Nr 172/46 o pow. 0,0881 ha, obręb Mała Ruś, leży w południowej części miejscowości Wałdowo, w pobliżu ulicy Wypoczynkowej. Działka sklasyfikowana jako dr – droga. Stanowi dojazd do nieruchomości będących własnością jednego właściciela. W chwili obecnej wykorzystywana jako dojazd do nieruchomości z rozpoczętą budową.
 
Zgodnie ze zmianą miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostróda w odniesieniu do terenu położonego w Wałdowie przy ulicy Wypoczynkowej obręb Mała Ruś, uchwaloną Uchwałą Nr XLIX/369/02 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 3 września 2002 r., działka ew. Nr 172/46 obręb Mała Ruś, przeznaczona jest pod: D10 - Istniejąca aleja pieszo-rowerowa, projektowana droga o szerokości pasa drogowego 10m i szerokości jezdni 5m, ZP – tereny zieleni urządzonej.
 
Przedmiotem dzierżawy jest grunt o pow. 500 m2 stanowiący fragment działki ew. Nr 172/46, obręb Mała Ruś, z przeznaczeniem na dojazd do placu budowy oraz plac budowy.
 
Wydzierżawienie ww. gruntu następuje na okres 3 lat.
 
Miesięczny czynsz dzierżawny za grunt o pow. 500 m2 stanowiący fragment działki ew. Nr 172/46, obręb Mała Ruś, ustala się w oparciu o minimalne stawki czynszu za wydzierżawione nieruchomości stanowiące własność Gminy Ostróda, ustalone w załączniku do zarządzenia Nr 2/2019 Wójta Gminy Ostróda z dnia 4 stycznia 2019 r.
Przyjęto za 1 m2 gruntu, przeznaczonego pod działalność gospodarczą, miesięczną stawkę w wysokości 0,20 zł.  
Stąd wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 100 + VAT miesięcznie.
Obliczenie: 0,20 zł x 500 m2 = 100 zł + VAT miesięcznie.
 
Czynsz dzierżawny wraz z należnym podatkiem VAT (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa), płatny będzie po otrzymaniu przez Dzierżawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT, raz na pół roku, w terminach określonych w umowie, w kasie Urzędu Gminy Ostróda lub na konto Gminy Ostróda: Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie 66 8300 0009 0000 1930 2000 0110.
 
Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w związku ze zmianą minimalnych stawek czynszu za wydzierżawione nieruchomości stanowiące własność Gminy Ostróda obowiązujące na terenie Gminy Ostróda. O nowej wysokości czynszu Dzierżawca zostanie poinformowany pisemnie. Nowa stawka czynszu obowiązywać będzie od następnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zawiadomienie o zmianie stawki.
 
Przyszły dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich świadczeń publicznych związanych z używaniem przedmiotu dzierżawy, w tym podatków lokalnych.
 
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości w terminie od 21 września 2023 r. do 13 października 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl,, na stronie www.gminaostroda.pl, w miejscowości Wałdowo oraz informację o wywieszeniu/zamieszczeniu w gazecie Olsztyńskiej dnia 21 września 2023 r. Informacje tel. 89 676-07-95.