Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży działkę ewidencyjną nr 64/2 o powierzchni 0,0023 ha, położoną w obrębie Smykowo.

Wykazy nieruchomości 09.11.2023

 

Nasz znak: RGP.6840.14.2023                                  Ostróda, 7 listopada 2023 r.
 
WYKAZ
 
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), zarządzenia Nr 143/2023 Wójta Gminy Ostróda z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie zbycia działki ewidencyjnej stanowiącej mienie komunalne, Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży działkę ewidencyjną nr 64/2 o powierzchni 0,0023 ha, położoną w obrębie Smykowo.
 
Działka ew. nr 64/2 o pow. 0,0023 ha, położona w obrębie Smykowo, stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00023012/7, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie. Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką ani ograniczonymi prawami rzeczowymi.
 
Przeznaczona do sprzedaży działka nr 64/2, położona jest środkowej części miejscowości Smykowo.
 
W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa. Dojazd do działki bezpośrednio z drogi gminnej. Teren z niewielkim spadkiem w kierunku północnym – drogi asfaltowej. Działka zagospodarowana przez właścicieli nieruchomości przyległej. Przez działkę przebiega sieć kanalizacyjna. Działka sklasyfikowana jako B.
 
Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej działki. Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwaloną Uchwałą Nr LXIII/481/2023 Rady Gminy Ostróda z dnia 12 stycznia 2023 r., dz. ew. nr 64/2, położona w obrębie Smykowo, znajduje się: w strefie S1 - strefa osadniczo-gospodarcza. Dla przedmiotowej działki studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ustala następujące kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego: tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej, w tym zabudowy zagrodowej.
 
Zbycie działki ew. nr 64/2 o pow. 0,0023 ha, położonej w obrębie Smykowo, następuje na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6, wyżej cytowanej ustawy o gospodarce nieruchomościami - w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. działki ew. nr 68, obręb Smykowo.
 
Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), mogą złożyć w Urzędzie Gminy Ostróda wniosek o jej nabycie w terminie do dnia 22 grudnia 2023 r.

Jeżeli zbycie następuje na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w celu realizacji roszczeń, cenę nieruchomości ustala się w wysokości 800,00 zł.
 
W przypadku braku takich wniosków, działka ew. nr 64/2, położona w obrębie Smykowo, zostanie sprzedana - na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami za cenę 800,00 zł (słownie: osiemset złotych) na rzecz właściciela działki ew. nr 68, położonej w obrębie Smykowo. Warunki płatności zostaną ustalone pomiędzy stronami w odrębnie sporządzonym protokole z rokowań, który będzie stanowił podstawę do sporządzenia notarialnej umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości. Koszty notarialne ponosi nabywca.
 
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Smykowo, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl oraz www.gminaostroda.pl w terminie od dnia 9 listopada 2023 r. do 1 grudnia 2023 r. oraz informację o wywieszeniu wykazu w gazecie Olsztyńskiej dnia 9 listopada 2023 r. Informacje tel. (89) 676-07-34 lub 676-07-37.