Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w użyczenie, części nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka ew. nr 171, położonej w obrębie Idzbark.

Wykazy nieruchomości 14.11.2023

 

Nasz znak: RGP.6850.5.2023                                             Ostróda, 13 listopada 2023 r.
                 
Wykaz
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), zarządzenia Nr 150/2023 Wójta Gminy z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie użyczenia części nieruchomości stanowiącej mienie komunalne, Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w użyczenie, części  nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka ew. nr 171, położonej w obrębie Idzbark.
 
Działka ew. nr 171 o pow. 0,12 ha, położona w obrębie i miejscowości Idzbark, stanowi własność Gminy Ostróda, zgodnie z KW Nr EL1O/00044912/9, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie. Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką ani ograniczonym prawem rzeczowym.
 
Działka położona przy ulicy Górnej 14. Działka ogrodzona i zagospodarowana. Na działce znajduje się budynek świetlicy wiejskiej oraz remiza strażacka. Działka sklasyfikowana jest jako Bi.
 
Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej działki.
 
Przedmiotem użyczenia są następujące składniki:
1) pomieszczenie o powierzchni użytkowej 28,43 m2, wydzielone ze świetlicy w Idzbarku;
2) udział wynoszący 14/100 w gruncie działki ew. nr 171, obręb Idzbark, służący do obsługi pomieszczenie, o którym mowa w pkt 1.
 
Użyczenie następuje na cele statutowe działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Idzbarku.
 
Bezpłatne użyczenie ww. składników nieruchomości następuje na czas określony – 5 lat.
 
Szczegółowe warunki użyczenia określone są w projekcie umowy dostępnym w Urzędzie Gminy Ostróda, pok. 314.
 
 
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości w terminie od dnia 14 listopada 2023 r. do 6 grudnia 2023 r. w miejscowości Idzbark, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl i www.gminaostroda.pl oraz informację o wywieszeniu/zamieszczeniu w gazecie Olsztyńskiej dnia 14 listopada 2023 r. Informacje tel. (89) 676-07-34 lub 676-07-95.