Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w użyczenie, części nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka ew. nr 65, położonej w obrębie Stare Jabłonki

Wykazy nieruchomości 14.11.2023

 

Nasz znak: RGP.6850.4.2023                              Ostróda, 13 listopada 2023 r.
                 
Wykaz
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), zarządzenia Nr 149/2023 Wójta Gminy z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie użyczenia części nieruchomości stanowiącej mienie komunalne, Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w użyczenie, części  nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka ew. nr 65, położonej w obrębie Stare Jabłonki
 
Nieruchomości oznaczona jako dz. ew. nr 65 o pow. 0,41 ha, położona w obrębie i miejscowości Stare Jabłonki, stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z KW Nr EL1O/00021490/7, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie. Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką ani ograniczonym prawem rzeczowym.
 
Nieruchomość położona przy ulicy Olsztyńskiej 20. Działka ogrodzona i zagospodarowana. Na działce znajduje się budynek świetlicy wiejskiej oraz budynek gospodarczy. Działka sklasyfikowana jest jako: RIVa (pow. 0,21 ha) i Bi (pow. 0,20 ha).
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w obrębie Stare Jabłonki gmina Ostróda uchwalonym uchwałą Nr XXXVI/177/05 Rady Gminy Ostróda z dnia 23 sierpnia 2005 r., działka ew. nr 65, położona w obrębie Stare Jabłonki przeznaczona jest pod: O - Teren szkoły podstawowej z istniejącą działką oraz rezerwą terenu na rozbudowę szkoły.
 
Przedmiotem użyczenia są następujące składniki:
1) budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej 56,19 m2;
2) udział wynoszący 32/100 w gruncie działki ew. nr 65, obręb Stare Jabłonki, służący do obsługi budynku, o którym mowa w pkt 1.
 
Użyczenie następuje w celu utworzenia Centrum Ekologii i Bioróżnorodności, do prowadzenia działań społecznych, kulturowych i sportowych.
 
Bezpłatne użyczenie ww. składników nieruchomości następuje na czas określony – 10 lat.
 
Szczegółowe warunki użyczenia określone są w projekcie umowy dostępnym w Urzędzie Gminy Ostróda, pok. 314.
 
 
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości w terminie od dnia 14 listopada 2023 r. do 6 grudnia 2023 r. w miejscowości Stare Jabłonki, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl i www.gminaostroda.pl oraz informację o wywieszeniu/zamieszczeniu w gazecie Olsztyńskiej dnia 14 listopada 2023 r. Informacje tel. (89) 676-07-34 lub 676-07-95.