Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży działkę ewidencyjną nr 176/2 o powierzchni 0,0160 ha, położoną w obrębie Idzbark.

Wykazy nieruchomości 30.11.2023

 

Nasz znak: RGP.6840.30.2023                                       Ostróda, 27 listopada 2023 r.
 
WYKAZ
 
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), zarządzenia Nr 156/2023 Wójta Gminy Ostróda z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie zbycia działki ewidencyjnej stanowiącej mienie komunalne, Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży działkę ewidencyjną nr 176/2 o powierzchni 0,0160 ha, położoną w obrębie Idzbark.
 
Działka ew. nr 176/2 o pow. 0,0160 ha, położona w obrębie Idzbark, stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00014468/2, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie. Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką. W dziale III księgi wieczystej widnieje wpis ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR Sp. A.
 
Przeznaczona do sprzedaży działka nr 176/2, położona jest północno zachodniej części miejscowości Idzbark, pomiędzy drogami stanowiącymi własność Gminy – ulicą Świerkową a ulicą Króla. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa siedliskowo-zagrodowa oraz mieszkaniowa jednorodzinna. Teren płaski o korzystnych warunkach geotechnicznych. Działka porośnięta trawą, nieogrodzona. Częściowo na sprzedawanej działce oraz częściowo na działce nr 177, znajduje się drewniany budynek gospodarczy.

W pobliżu działki przebiegają sieci:  kanalizacyjna, wodociągowa, elektroenergetyczna oraz telekomunikacyjna. Działka sklasyfikowana jako Br-RV.
 
Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej działki. Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwaloną Uchwałą Nr LXIII/481/2023 Rady Gminy Ostróda z dnia 12 stycznia 2023 r., dz. ew. nr 176/2, położona w obrębie Idzbark, znajduje się: w strefie S1 - strefa osadniczo-gospodarcza, na Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Górnej Drwęcy. Dla przedmiotowej działki studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ustala następujące kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego: tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej
 
Zbycie działki ew. nr 176/1 o pow. 0,0160 ha, położonej w obrębie Idzbark, następuje na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6, wyżej cytowanej ustawy o gospodarce nieruchomościami - w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. działki ew. nr 177, obręb Idzbark.
 
Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), mogą złożyć w Urzędzie Gminy Ostróda wniosek o jej nabycie w terminie do dnia 12 stycznia 2024 r.

Jeżeli zbycie następuje na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w celu realizacji roszczeń, cenę nieruchomości ustala się w wysokości 6.200,00 zł.
 
W przypadku braku takich wniosków, działka ew. nr 176/2, położona w obrębie Idzbark, zostanie sprzedana - na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami za cenę 6.200,00 zł (słownie: sześć tysięcy dwieście złotych) na rzecz właściciela działki ew. nr 177, położonej w obrębie Idzbark. Warunki płatności zostaną ustalone pomiędzy stronami w odrębnie sporządzonym protokole z rokowań, który będzie stanowił podstawę do sporządzenia notarialnej umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości. Koszty notarialne ponosi nabywca.
 
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Idzbark, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl oraz www.gminaostroda.pl w terminie od dnia 30 listopada 2023 r. do 22 grudnia 2023 r. oraz informację o wywieszeniu wykazu w gazecie Olsztyńskiej dnia 30 listopada 2023 r. Informacje tel. (89) 676-07-34 lub 676-07-37.