Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży działkę ewidencyjną nr 69/2 o powierzchni 0,0183 ha, położoną w obrębie Turznica.

Wykazy nieruchomości 30.11.2023

 

Nasz znak: RGP.6840.45.2023                                       Ostróda, 27 listopada 2023 r.
 
WYKAZ
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), zarządzenia Nr 157/2023 Wójta Gminy Ostróda z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie zbycia działki ewidencyjnej stanowiącej mienie komunalne, Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży działkę ewidencyjną nr 69/2 o powierzchni 0,0183 ha, położoną w obrębie Turznica.
 
Działka ew. nr 69/2 o pow. 0,0183 ha, położona w obrębie Turznica, stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00001013/4, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie. Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką ani ograniczonym prawem rzeczowym.
Przeznaczona do sprzedaży działka nr 69/2, położona jest środkowej części wsi Turznica. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa, zabudowa siedliskowo-zagrodowa oraz zabytkowa dzwonnica. Dojazd do działki, główną drogą przebiegającą przez miejscowość - drogą powiatową Nr 1233N. Teren z niewielkim spadkiem w kierunku zachodnim. Działka niezabudowana, niezagospodarowana i nieogrodzona. Kształt działki zbliżony do litery L – charakterystyczny dla inwestycji liniowych. Przez działkę przebiega sieć wodociągowa (od strony północnej), sieć kanalizacyjna (od strony południowej) oraz napowietrzna linia energetyczna. Działka sklasyfikowana jako dr.
Brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej działki. Zgodnie ze zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwaloną Uchwałą Nr XXXV/288/2021 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 czerwca 2021r., działka ew. nr 69/2, położona w obrębie Turznica, znajduje się w strefie S1 – strefa osadniczo–gospodarcza.
 
Dla przedmiotowej działki studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ustala następujące kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego: tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej.
 
Zbycie działki ew. nr 69/2o pow. 0,0183 ha, położonej w obrębie Turznica, następuje na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6, wyżej cytowanej ustawy o gospodarce nieruchomościami - w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. działki ew. nr 311, obręb Turznica.
 
Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), mogą złożyć w Urzędzie Gminy Ostróda wniosek o jej nabycie w terminie do dnia 12 stycznia 2024 r.

Jeżeli zbycie następuje na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w celu realizacji roszczeń, cenę nieruchomości ustala się w wysokości 7.100,00 zł.
 
W przypadku braku takich wniosków, działka ew. nr 69/2, położona w obrębie Turznica, zostanie sprzedana - na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami za cenę 7.100,00 zł (słownie: siedem tysięcy sto złotych) na rzecz właściciela działki ew. nr 311, położonej w obrębie Turznica. Warunki płatności zostaną ustalone pomiędzy stronami w odrębnie sporządzonym protokole z rokowań, który będzie stanowił podstawę do sporządzenia notarialnej umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości. Koszty notarialne ponosi nabywca.
 
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Turznica, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl oraz www.gminaostroda.pl w terminie od dnia 30 listopada 2023 r. do 22 grudnia 2023 r. oraz informację o wywieszeniu wykazu w gazecie Olsztyńskiej dnia 30 listopada 2023 r. Informacje tel. (89) 676-07-34 lub 676-07-37.