Wójt Gminy Ostróda zawiadamia mieszkańców, że dnia 15 grudnia 2023 roku o godzinie 12:00 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1 odbędzie się LXXVII Sesja Rady Gminy Ostróda w kadencji 2018-2024

Gmina 01.12.2023

 

O G Ł O S Z E N I E
 
Wójt Gminy Ostróda zawiadamia mieszkańców,
że dnia 15 grudnia 2023 roku o godzinie 12:00
w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1
odbędzie się LXXVII Sesja Rady Gminy Ostróda w kadencji 2018-2024
 
Planowany porządek:
1. Otwarcie obrad sesji.
 
2. Przyjęcie protokołów z obrad LXXV i LXXVI sesji Rady Gminy Ostróda.
 
3. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.
 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2023 – 2036.
 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Ostróda na 2023 r. 
 
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowych dla Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie. 
 
7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2024 – 2038. 
 
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostróda na 2024 rok.
W tym punkcie:
1) Omówienie projektu budżetu przez Wójta Gminy.
2) Przedstawienie opinii właściwej miejscowo Regionalnej Izby Obrachunkowej.
3) Przedstawienie ostatecznej opinii i wniosków stałej komisji właściwej do spraw budżetu.
4) Zgłoszenie ewentualnych autopoprawek do projektu uchwały przez Wójta.
5) Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej.
6) Głosowanie ewentualnych poprawek i autopoprawek do projektu uchwały budżetowej.
7) Odczytanie ostatecznej wersji projektu uchwały budżetowej.
8) Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
 
9. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Ostróda na lata 2024-2025 .
 
10. Podjęcie uchwały w sprawie częściowego przejęcia przez Gminę Ostróda zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Miłomłyn do placówek edukacyjnych w Olsztynie.
 
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ew. Nr 274/16 położonej w obrębie Zwierzewo, gmina Ostróda.
 
12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ew. Nr 438, 439, 440 położonych w obrębie Idzbark, gmina Ostróda.
 
13. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
 
14. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 
15. Wolne wnioski i informacje.
 
16. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda.
 
Rada Gminy Ostróda obradować będzie w sali 401 Urzędu Gminy Ostróda, III piętro, ul. Jana III Sobieskiego 1.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas