Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, fragment nieruchomości o powierzchni 2100 m2, stanowiący część działki ew. nr 245, położonej w obrębie Samborowo, gmina Ostróda.

Wykazy nieruchomości 11.01.2024

 

Nasz znak: RGP.6845.15.2023                                            Ostróda, 8 stycznia 2024 r.
 
Wykaz
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), zarządzenia Nr 158/2023 Wójta Gminy Ostróda z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie wydzierżawienia części działki ewidencyjnej stanowiącej mienie komunalne, Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, fragment nieruchomości o powierzchni 2100 m2, stanowiący część działki ew. nr 245, położonej w obrębie Samborowo, gmina Ostróda.
 
Przeznaczeniem dzierżawy ww. fragmentu dz. ew. nr 245, położonej w obrębie Samborowo, jest prowadzenie działalności gospodarczej.
 
Nieruchomość położona w obrębie Samborowo, oznaczona jako dz. ew. nr 245, stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00035323/7, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie. Nieruchomość objęta ww. księgą wieczystą nie jest obciążona hipoteką, natomiast część działki o powierzchni 3000 m2 objęta jest umową dzierżawy z 2022 r., z przeznaczeniem do prowadzenia działalności gospodarczej.
 
Działka ew. nr 245 o pow. 1,3391 ha, obręb Samborowo leży na południe od wsi Samborowo, przy byłym nasypie kolejowym. Przedmiotowa działka otoczona jest gruntami rolnymi. Działka przeznaczona do dzierżawy posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej Nr 1212N tj. dz. ew. nr 339, obr. Samborowo.
 
Działka ew. nr 245, o pow. 1,3391 ha, sklasyfikowana jest jako:
R  – 0,2616 ha;
Lzr-PsIV – 0,2732 ha;
N – 0,8043 ha.
 
Dla przedmiotowej działki brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 
Zgodnie ze zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda, uchwalonym uchwałą Nr LXIII/481/2023 Rady Gminy Ostróda z dnia 12 czerwca 2023 r.,  gmina Ostróda, przedmiotowa działka znajduje się w strefie S1 – strefa osadniczo-gospodarcza. Studium ustala kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego: tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej, w tym zabudowy zagrodowej.
 
Wydzierżawienie ww. gruntu następuje na okres 2 lat i 9 miesięcy.
 
Miesięczny czynsz dzierżawny za grunt, o pow. 2100 m2, stanowiący część dz. ew. nr 245, położonej w obrębie Samborowo ustala się zgodnie z §1 ust. 2 zarządzenia Nr 2/2019 Wójta Gminy Ostróda z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wydzierżawione nieruchomości stanowiące własność Gminy Ostróda. Wynosi on 210 zł + Vat.
Obliczenie: 2100 m2 x 0,10 zł/m2 = 210, 00 zł + VAT miesięcznie.
 
Czynsz dzierżawny wraz z należnym podatkiem VAT (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa), płatny będzie kwartalnie, zgodnie z ustaleniami w umowie, po otrzymaniu przez Dzierżawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT, w kasie Urzędu Gminy Ostróda lub na konto Gminy Ostróda: Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie 66 8300 0009 0000 1930 2000 0110.
 
Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w związku ze zmianą minimalnych stawek czynszu za wydzierżawione nieruchomości stanowiące własność Gminy Ostróda obowiązujące na terenie Gminy Ostróda. O nowej wysokości czynszu Dzierżawca zostanie poinformowany pisemnie. Nowa stawka czynszu obowiązywać będzie od następnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zawiadomienie o zmianie stawki.
 
Przyszły dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich świadczeń publicznych związanych z używaniem przedmiotu dzierżawy, w tym podatków lokalnych.
 
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości w terminie od 11 stycznia 2024 r. do  9 lutego 2024r. w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, na stronach internetowych Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl, www.gminaostroda.pl, w miejscowości Samborowo oraz informację o wywieszeniu/ zamieszczeniu w gazecie Olsztyńskiej dnia 11 stycznia 2024 r. Informacje tel. 89 676-07-34.