Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży działkę ewidencyjną nr 166/81 o powierzchni 0,0265 ha, położoną w obrębie Stare Jabłonki.

Wykazy nieruchomości 11.01.2024

 

Nasz znak: RGP.6840.47.2023                                          Ostróda, 8 stycznia 2024 r.
 
WYKAZ
 
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), zarządzenia Nr 2/2024 Wójta Gminy Ostróda z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie zbycia działki ewidencyjnej stanowiącej mienie komunalne, Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży działkę ewidencyjną nr 166/81 o powierzchni 0,0265 ha, położoną w obrębie Stare Jabłonki.
 
Działka ew. nr 166/81 o pow. 0,0265 ha, położona w obrębie Stare Jabłonki, stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00033941/1, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie. Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką. W dziale III księgi wieczystej widnieje wpis ograniczonego prawa rzeczowego – służebności gruntowa, niedotycząca sprzedawanej działki.
 
Przeznaczona do sprzedaży działka nr 166/81, położona jest w południowo-wschodniej części miejscowości Stare Jabłonki, w sąsiedztwie zabudowy letniskowej. Teren o niekorzystnych warunkach geotechnicznych i słabych warunkach inwestycyjnych. Teren ze skarpą. Ponadto na działce znajdują się dwa zbiorniki kanalizacji lokalnej na odcieki z byłej stacji uzdatniania wody. Działka porośnięta drzewostanem bez wartości gospodarczej. Działka niezagospodarowania, nieogrodzona. Działka sklasyfikowana jako Bz.
 
Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej działki. Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwaloną Uchwałą Nr LXIII/481/2023 Rady Gminy Ostróda z dnia 12 stycznia 2023 r., dz. ew. nr 166/81 położona w obrębie Stare Jabłonki, znajduje się: w strefie S3 - strefa osadniczo-przyrodnicza, na Obszarze Chronionego Krajobrazu Lasów Taborskich. Dla przedmiotowej działki studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ustala następujące kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego: tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej
 
Zbycie działki ew. nr 166/81 o pow. 0,0265 ha, położonej w obrębie Stare Jabłonki następuje na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6, wyżej cytowanej ustawy o gospodarce nieruchomościami - w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. działki ew. nr 166/59, obręb Stare Jabłonki.
 
Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), mogą złożyć w Urzędzie Gminy Ostróda wniosek o jej nabycie w terminie do dnia 23 lutego 2024 r.

Jeżeli zbycie następuje na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w celu realizacji roszczeń, cenę nieruchomości ustala się w wysokości 19.100,00 zł.
 
 
W przypadku braku takich wniosków, działka ew. nr 166/81, położona w obrębie Stare Jabłonki, zostanie sprzedana - na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami za cenę 19.100,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy sto złotych) na rzecz właściciela działki ew. nr 166/59, położonej w obrębie Stare Jabłonki. Warunki płatności zostaną ustalone pomiędzy stronami w odrębnie sporządzonym protokole z rokowań, który będzie stanowił podstawę do sporządzenia notarialnej umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości. Koszty notarialne ponosi nabywca.
 
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Stare Jabłonki, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl oraz www.gminaostroda.pl w terminie od dnia 11 stycznia 2024 r. do 2 lutego 2024 r. oraz informację o wywieszeniu wykazu w gazecie Olsztyńskiej dnia 11 stycznia 2024 r. Informacje tel. (89) 676-07-34 lub 676-07-37