Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży działkę ewidencyjną nr 194 o powierzchni 0,67 ha, położoną w obrębie Lipowo.

Wykazy nieruchomości 16.01.2024

 

Nasz znak: RGP.6840.42.2023                                     Ostróda, 9 stycznia 2024 r.
 
WYKAZ
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), zarządzenia Nr 3/2024 Wójta Gminy Ostróda z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie sprzedaży działki stanowiącej mienie komunalne, Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży działkę ewidencyjną nr 194 o powierzchni 0,67 ha, położoną w obrębie Lipowo.
 
Działka ew. nr 194 o pow. 0,67 ha, położona w obrębie Lipowo, stanowi własność Gminy Ostróda, zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00021790/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonym prawem rzeczowym ani hipoteką.
 
Przeznaczona do sprzedaży działka nr 194, położona jest w północno-zachodniej części miejscowości Lipowo, poza zwartą zabudową wsi. Dojazd do działki utrudniony –drogą gruntową stanowiącą własność Gminy Ostróda. Działka nieuzbrojona, niezagospodarowania, zadrzewiona i zakrzaczona. Działka sklasyfikowana jako K – użytki kopalne.
 
Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej działki. Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwaloną Uchwałą Nr LXIII/481/2023 Rady Gminy Ostróda z dnia 12 stycznia 2023 r., dz. ew. nr 194, położona w obrębie Lipowo, znajduje się: w strefie S1 - strefa osadniczo-gospodarcza, na Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Dolnej Drwęcy. Dla przedmiotowej działki studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ustala następujące kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego: lasy.
 
Przyszły nabywca zobowiązany będzie do zrzeczenia się wszelkich roszczeń wobec Gminy z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie różnic w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po pomiarach zostanie wykazana inna powierzchnia niż ta oznaczona w wypisie z ewidencji gruntów i budynków wydanym przez Starostwo Powiatowe.
 
Na podstawie art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami - ustalono cenę działki ew. nr 194 o pow. 0,67 ha, położoną w obrębie Lipowo, w wysokości 34.700,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące siedemset złotych).
Powyższa cena stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
 
Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej działki na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), mogą złożyć w Urzędzie Gminy Ostróda wniosek o jej nabycie w terminie do dnia 28 lutego 2024 roku.
 
W przypadku braku takich wniosków działka zostanie sprzedana w drodze przetargu publicznego ustnego nieograniczonego, którego termin zostanie ustalony po upływie ww. terminu.
 
Cena nabycia działki ustalona w drodze przetargu publicznego ustnego nieograniczonego zostanie zapłacona przez nabywcę jednorazowo przed zawarciem notarialnej umowy przeniesienia własności. Koszt aktu notarialnego ponosi nabywca.
 
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości w terminie od dnia 16 stycznia 2024 r. do 7 lutego 2024 r:. w miejscowości Lipowo, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl, na stronie internetowej www.gminaostroda.pl oraz informację o wywieszeniu wykazu z Gazecie Olsztyńskiej dnia16 stycznia 2024 r. Informacje tel. (89) 676-07-34 lub 676-07-37.