Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy, nieruchomości lokalową położoną w obrębie Smykówko.

Wykazy nieruchomości 20.02.2024

 

Nasz znak: RGP.6840.23.2023                                          Ostróda, 13 lutego 2023 r.
 
WYKAZ
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), zarządzenia Nr 17/2024 Wójta Gminy Ostróda z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego, Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy, nieruchomości lokalową położoną w obrębie Smykówko.
 
 
           Gmina Ostróda jest:
- właścicielką nieruchomości lokalowej Smykówko 2/3, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Ostródzie księga wieczysta Nr EL1O/00049625/5;
- co do udziału 294/1000, właścicielką nieruchomości położonej w obrębie Smykówko, oznaczonej w ewidencji numerem działki 263 o pow. 0,0721 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym Smykówko 2, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Ostródzie księga wieczysta Nr EL1O/00017088/5;
- właścicielką nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczym, oznaczonej w ewidencji numerem działki 267 o pow. 0,0041 ha, dla  której Sąd Rejonowy w Ostródzie prowadzi księgę wieczystą Nr EL1O/00017089/2;
- co do udziału 1/6, właścicielką nieruchomości położonej w obrębie Smykówko, oznaczonej w ewidencji numerem działki 265 o pow. 0,0759 ha, stanowiącej teren do obsługi budynku gospodarczego położonego na dz. 267, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Ostródzie księga wieczysta Nr EL1O/00032082/4.
 
Budynek, w którym znajduje się sprzedawana nieruchomość lokalowa, usytuowany jest na działce ew. nr 263 o powierzchni 721 m2. Działka położona w zurbanizowanej, zabudowanej zabudową mieszkalną części wsi Smykówko. Na przedmiotowej działce znajduje się budynek mieszkalny wielorodzinny nr 2. Działka posiada przyłącza: wodne z sieci gminnej, kanalizacji sanitarnej do sieci gminnej, elektryczne i telekomunikacyjne.
 
Budynek, w którym zlokalizowana jest przedmiotowa nieruchomość lokalowa, wybudowany został w latach 30-tych XX wieku w technologii tradycyjnej jako jednokondygnacyjny częściowo podpiwniczony (piwnica zamurowana), bez użytkowego poddasza z dobudówką, w której znajduje się sień oraz łazienka. Dach w bryle głównej dwuspadowy o małym kącie nachylenia, konstrukcji drewnianej pokryty blachodachówką, w części dobudowanej dach jednospadowy, konstrukcji drewnianej również kryty blachodachówką.
 
Lokal mieszkalny nr 3 w budynku oznaczonym numerem porządkowym Smykówko 2, posiada powierzchnię użytkową 30,50 m2. Lokal utrzymany jest w stanie technicznym, który można określić jako przeciętny. Użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem, w prawidłowy sposób. W skład lokalu wchodzi: sień, łazienka z wc, kuchnia, pokój.
 
Do lokalu przynależy budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej 18,30 m2 posadowiony na działce ew. nr 267 obręb Smykówko. Teren od obsługi budynku gospodarczego stanowi działka 265 obręb Smykówko.
 
Zgodnie ze zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwaloną Uchwałą Nr LXIII/481/2023 Rady Gminy Ostróda z dnia 12 stycznia 2023 r., dz. ew. nr 263, 267 i 265, położone w obrębie Smykówko, znajdują się w strefie S1 - strefa osadniczo-gospodarcza. Dla przedmiotowych działek studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ustala następujące kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego: tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowe.
 
Przedmiotem sprzedaży jest:
Lokal mieszkalny nr 3 o powierzchni użytkowej 30,50 m2zlokalizowany w budynku oznaczonym numerem porządkowym Smykówko 2, znajdującym się na działce nr 263 o pow. 0,0721 ha.
Udział 294/1000 w prawie własności gruntu (dz. 263 obręb Smykówko) i we współwłasności w częściach budynku, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
 
Nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 18,30 m2 – dz. ew. nr 267 o pow. 0,0041 ha, obręb Smykówko.
 
Udział 1/6 w prawie własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako dz. 265 o pow. 0,0759 ha, obręb Smykówko, stanowiący teren do obsługi budynku gospodarczego położonego na dz. 267 obręb Smykówko.
 
Cena wyżej opisanej nieruchomości lokalowej wraz z przynależnościami, do sprzedaży wynosi 55.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100 gr.).
 
Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) mogą złożyć w Urzędzie Gminy Ostróda wniosek o ich nabycie w terminie do dnia 3 kwietnia 2024 r.
 
W przypadku braku takich wniosków nieruchomość zostanie sprzedana na rzecz najemcy. Cena nabycia nieruchomości może zostać rozłożona na raty. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
 
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości w terminie od dnia 20 lutego 2024 r. do 13 marca 2024 r. w miejscowości Smykówko, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl, na stronie internetowej www.gminaostroda.pl oraz informację o wywieszeniu w gazecie Olsztyńskiej dnia 20 lutego 2024 r. Informacje tel. (89) 676-07-34 lub 676-07-37