Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy, nieruchomości lokalową położoną w obrębie Smykowo. (RGP.6840.22.2023)

Wykazy nieruchomości 20.02.2024

 

Nasz znak: RGP.6840.22.2023                                         Ostróda, 13 lutego 2023 r.
 
WYKAZ
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), zarządzenia Nr 16/2024 Wójta Gminy Ostróda z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego, Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy, nieruchomości lokalową położoną w obrębie Smykowo.
 
 
Gmina Ostróda jest:
- właścicielką nieruchomości lokalowej Smykowo 10/4, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Ostródzie księga wieczysta Nr EL1O/00049614/5;
- co do udziału 12/100, właścicielką nieruchomości położonej w obrębie Smykowo, oznaczonej w ewidencji numerem działki 96 o pow. 0,1311 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym Smykowo 10, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Ostródzie księga wieczysta Nr EL1O/00017422/9;
- co do udziału 136/1000, właścicielką nieruchomości położonej w obrębie Smykowo, oznaczonej w ewidencji numerem działki 91 o pow. 0,0872 ha, zabudowanej budynkiem gospodarczym, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Ostródzie księga wieczysta Nr EL1O/00017423/6.
 
Budynek, w którym znajduje się sprzedawana nieruchomość lokalowa, usytuowany jest na działce ew. nr 96 o powierzchni 1311 m2. Działka położona w zurbanizowanej, zabudowanej zabudową mieszkalną części wsi Smykowo. Na przedmiotowej działce znajduje się budynek mieszkalny ośmiolokalowy Nr 10. Działka posiada przyłącza: wodne z sieci gminnej, kanalizacji sanitarnej do sieci gminnej, elektryczne i telekomunikacyjne.
 
Budynek, w którym zlokalizowana jest przedmiotowa nieruchomość lokalowa, wybudowany został w latach 60-tych XX wieku w technologii tradycyjnej jako jednokondygnacyjny (parter) z użytkowym poddaszem. Budynek częściowo podpiwniczony. Dach budynku konstrukcji drewnianej, dwuspadowy, pokryty blachodachówką. W budynku znajdują się instalacje: elektryczna, teleinformatyczna, sieć wodna oraz kanalizacyjna.
 
Lokal mieszkalny nr 4 w budynku oznaczonym numerem porządkowym Smykowo 10, posiada powierzchnię użytkową 51,10 m2. Lokal mieszkalny zlokalizowany na parterze i poddaszu użytkowym. Lokal utrzymany jest w stanie technicznym, który można określić jako przeciętny. Użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem, w prawidłowy sposób. W skład lokalu wchodzi: korytarz, kuchnia, łazienka z wc, pokój (na parterze), schody wejściowe oraz pokój (na poddaszu użytkowym). Do lokalu przynależą dwa pomieszczenia gospodarcze (boksy gospodarcze) o łącznej powierzchni 20,00 m2  oraz piwnica o pow. użytkowej 2,5 m2.
 
Pomieszczenia w budynku gospodarczym przypisane do sprzedawanego lokalu, znajdują się na działce ew. Nr 91 o powierzchni 872 m2, położonej w obrębie i miejscowości Smykowo.
 
Zgodnie ze zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwaloną Uchwałą Nr LXIII/481/2023 Rady Gminy Ostróda z dnia 12 stycznia 2023 r., dz. ew. nr 96 i nr 91, położone w obrębie Smykowo, znajdują się w strefie S1 - strefa osadniczo-gospodarcza. Dla przedmiotowych działek studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ustala następujące kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego: tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowe.
 
Przedmiotem sprzedaży jest:
Lokal mieszkalny nr 4 o powierzchni użytkowej 51,10 m2zlokalizowany na parterze i poddaszu użytkowym, w budynku oznaczonym numerem porządkowym Smykowo 10, znajdującym się na działce nr 96 o pow. 0,1311 ha.
Udział 12/100 w prawie własności gruntu (dz. 96 obręb Smykowo) i we współwłasności w częściach budynku, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
Udział 136/1000 w nieruchomości gruntowej oznaczonej jako dz. 91 obręb Smykowo, z wyłącznym prawem do korzystania z dwóch pomieszczeń gospodarczych o łącznej powierzchni 20,00 m2, znajdujących się na działce nr 91 o pow. 0,0872 ha, obręb Smykowo.
 
Cena wyżej opisanej nieruchomości lokalowej wraz z przynależnościami, do sprzedaży wynosi 91.100,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto złotych 00/100 gr.).
 
Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) mogą złożyć w Urzędzie Gminy Ostróda wniosek o ich nabycie w terminie do dnia 3 kwietnia 2024 r.
 
W przypadku braku takich wniosków nieruchomość zostanie sprzedana na rzecz najemcy. Cena nabycia nieruchomości może zostać rozłożona na raty. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
 
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości w terminie od dnia 20 lutego 2024 r. do 13 marca 2024 r. w miejscowości Smykowo, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl, na stronie internetowej www.gminaostroda.pl oraz informację o wywieszeniu w gazecie Olsztyńskiej dnia 20 lutego 2024 r. Informacje tel. (89) 676-07-34 lub 676-07-37