Wójt Gminy Ostróda zawiadamia mieszkańców, że w dniu 9 maja 2024 r. o godz. 10:00 zostaną wznowione obrady I Sesji Rady Gminy Ostróda w kadencji 2024-2029

Gmina 07.05.2024

 

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E
 
Wójt Gminy Ostróda zawiadamia mieszkańców,
że w dniu 9 maja 2024 r. o godz. 10:00
zostaną wznowione obrady I Sesji Rady Gminy Ostróda
w  kadencji 2024-2029
 
Porządek obrad:
 
1.Otwarcie Sesji przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 
2.Wręczenie Radnym zaświadczeń o wyborze na Radnego Gminy Ostróda.
 
3.Wręczenie zaświadczenia o wyborze na Wójta Gminy Ostróda.
 
4.Złożenie ślubowania przez Radnych.
 
5.Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Ostróda.
 
6.Wybór Przewodniczącego Rady:
a) zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy Ostróda,
b) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
c) przedstawienie zasad głosowania,
d) prezentacja (wystąpienia) kandydatów,
e) przeprowadzenie głosowania (tajnego),
f) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
g)  przejęcie przez Przewodniczącego Rady prowadzenia sesji od Radnego Seniora.
 
7.Wybór Wiceprzewodniczących Rady.
 
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołanie Komisji Rewizyjnej.
 
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Ostróda.
 
10. Wolne wnioski i informacje.
 
11. Zamknięcie  Sesji Rady Gminy Ostróda.
 
Rada Gminy obradować będzie w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda,  ul. Jana III Sobieskiego 1, III piętro.
    
Zastępca Wójta Gminy Ostróda
Grzegorz Kastrau