Obowiązek stowarzyszeń - złożenie sprawozdania finansowego do 31 marca.

Organizacje pozarządowe - Aktualności 04.03.2016

Przypominamy, że na koniec każdego roku obrotowego tj. do dnia 31 marca, każda organizacja pozarządowa ma obowiązek przygotowania, zatwierdzenia i przesłania do urzędu skarbowego sprawozdania finansowego. Sprawozdanie składa się z trzech części: bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej.