OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

Organizacje pozarządowe - Konkursy 14.08.2012

Na podstawie art. 19a ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, informuję, że w dniu 7 sierpnia 2012r. do Urzędu Gminy Ostróda wpłynęła oferta Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego Foto „Ola” na realizację zadania publicznego pt. „Przygotowanie do sezonu halowego dziewcząt i chłopców z Gminy Wiejskiej Ostróda” w trybie pominięcia otwartego konkursu ofert.

 

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gmina Ostróda, na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy Ostróda oraz stronie internetowej www.gminaostroda.pl.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 21 sierpnia 2012r. osobiście w formie pisemnej w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy Ostróda, pok. 202 lub drogą elektroniczną na adres na załączonym formularzu.

Oferta na realizację zadania publicznego

Formularz uwag do oferty na realizację zadania publicznego