OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

Organizacje pozarządowe - Konkursy 05.10.2022

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 t.j.), informujemy, że w dniu 5 października 2022r. do Urzędu Gminy Ostróda wpłynęła oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego „PUMA” na realizację zadania publicznego pn.: ,,Popularyzacja wioślarstwa w środowisku wiejskim”  z pominięciem otwartego konkursu ofert.

 

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ostróda, na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy Ostróda oraz na stronie internetowej www.gminaostroda.pl.

 

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 12 października 2022 r. do godz. 1530 w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy Ostróda, pok. 202 lub drogą elektroniczną na adres: .

 

Formularz uwag

 

Oferta