OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

Organizacje pozarządowe - Konkursy 20.09.2023

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571 t.j.), informujemy, że w dniu 19 września 2023r. do Urzędu Gminy Ostróda wpłynęła oferta Ochotniczej Straży Pożarnej w Ornowie na realizację zadania publicznego pn.: ,,Przygotowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do działań ratowniczych”  z pominięciem otwartego konkursu ofert.

 

 

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ostróda, na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy Ostróda oraz na stronie internetowej www.gminaostroda.pl.

 

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 27 września 2023 r. do godz. 1530 w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy Ostróda, pok. 202 lub drogą elektroniczną na adres: .

 

 

Formularz uwag

Oferta