Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych

Organizacje pozarządowe - Konkursy 29.11.2023

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571) w związku z uchwałą Nr LXXIV/566/2023 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 października 2023 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowym i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024

 

Wójt Gminy Ostróda

ogłasza otwarty konkurs na realizację niżej wymieniowych zadań publicznych:

 

Wysokość środków planowanych na realizację niżej wymienionych zadań - 573.000,00zł określona jest na podstawie Uchwały Nr LXXIV/566/2023 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 października 2023 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowym i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024

 

Lp.

Nazwa zadania

Maksymalny czas realizacji

Koszty realizacji zadania
w roku 2022

Koszty realizacji zadania
w roku 2023

Wysokość środków planowanych na realizację zadania w roku 2024*

1.

Popularyzacja piłki nożnej w środowisku wiejskim.

01.01-31.12.2024 r.

207.000,00

236.000,00

 

256.000,00

2.

Popularyzacja sportów walk wschodu wśród dzieci i młodzieży

- Kickboxing i Taekwon-do,

- judo,

- karate.

01.01-31.12.2024 r.

8.000,00

15.000,00

 

 

 

15.000,00

3.

Popularyzacja tenisa stołowego w środowisku wiejskim.

01.01-31.12.2024 r.

35.000,00

40.000,00

 

40.000,00

4.

Popularyzacja tenisa ziemnego w środowisku wiejskim.

01.01-31.12.2024 r.

10.000,00

10.000,00

 

10.000,00

5.

Popularyzacja sportów motorowych w środowisku wiejskim.

01.01-31.12.2024 r.

0,00

10.000,00

 

10.000,00

6.

Popularyzacja sportów siłowych w środowisku wiejskim

01.01-31.12.2024 r.

0,00

0,00

 

10.000,00

7.

Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Ostróda do placówek edukacyjnych PSONI  w Ostródzie

01.01-31.12.2024 r.

86.500,00

135.000,00

 

 

162.000,00

8.

Upowszechnianie lokalnej turystyki, w tym prowadzenie informacji turystycznej.

01.01-31.12.2024 r.

35.000,00

45.000,00

 

45.000,00

9.

Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych, poprzez prowadzenie medium internetowego.

01.01-31.12.2024 r.

25.000,00

25.000,00

 

 

25.000,00

OGÓŁEM:

406.500,00

516.000,00

573.000,00

 

* wysokość środków zaplanowanych na realizację zadania określona jest na podstawie projektu uchwały budżetowej.

 

Termin składania ofert na zadania - do dnia 20 grudnia 2023 r. do godz. 1530. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda (parter) – osobiście, bądź drogą pocztową.

 

Opis zadania, zasady przyznawania dotacji, termin i warunki realizacji oraz tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert zawarte są w wytycznych stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

UWAGA!!!

 

W ofercie nie należy podawać danych osobowych osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację zadania, jeśli nie są one ujawnione w KRS lub innym właściwym rejestrze.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania i ochrony danych osobowych dostępna jest pod adresem : http://bip.gminaostroda.pl/urzad-gminy-ochrona-danych-osobowych.

 

 

Wytyczne dla oferentów ubiegających się o dotacje z budżetu Gminy Ostróda na realizację zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert na rok 2024.

 

Załącznik nr 1 - Wzór umowy o realizację zadania publicznego

 

Załącznik nr 2 - Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego