Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r.

Organizacje pozarządowe - Konkursy 25.02.2021

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 10/2021 Wójta Gminy Ostróda z dnia 12 lutego 2021 r. na posiedzeniu w dniu 19 lutego 2021 r. rozstrzygnęła otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.).

 

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań:

  1. Popularyzacja piłki nożnej w środowisku wiejskim.
  2. Popularyzacja tenisa stołowego w środowisku wiejskim.

W odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych wpłynęło 6 ofert, dwie z nich przed posiedzeniem Komisji Konkursowej na realizację zadania pn.: „Popularyzacja tenisa stołowego w środowisku wiejskim” oraz „Popularyzacja piłki nożnej w środowisku wiejskim” podmiot składający wycofał. Komisja Konkursowa dokonała, na podstawie kryteriów oceny projektów zapisanych
w specyfikacji,  wyboru następujących ofert:

Zadanie 1: Popularyzacja piłki nożnej w środowisku wiejskim.

Liczba złożonych ofert - 2

Kwota przewidziana w budżecie Gminy Ostróda 10.000,00zł

  1. Gminny Ludowy Klub Sportowy MEWA Smykowo – 87,80 pkt

kwota dofinansowania – 10.000,00zł

  1. Fundacja Instytut Białowieski w Białymstoku– 4,60 pkt

kwota dofinansowania – 0,00zł.

Zadanie 2: Popularyzacja tenisa stołowego w środowisku wiejskim.

Liczba złożonych ofert - 2

Kwota przewidziana w budżecie Gminy Ostróda 32.000,00zł

  1. Miejski Ludowy Klub Sportowy „OSTRÓDZIANKA” w Ostródzie – 96,60 pkt

kwota dofinansowania – 32.000,00zł

  1. Fundacja Instytut Białowieski w Białymstoku– 4,60 pkt

kwota dofinansowania – 0,00zł.