Ogłoszenie Wójta Gminy Ostróda o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych

Gmina 09.12.2010

W związku z przeprowadzanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań od dnia 1 kwietnia 2011r. do dnia 30 czerwca 2011r. Wójt Gminy Ostróda ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych.

 


I. Rachmistrze spisowi zostaną powołani przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Olsztynie na wniosek Gminnego Komisarza Spisowego po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu końcowego szkolenia oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o treści określonej w art. 12 ustawy o statystyce publicznej.

II. Niezbędne wymagania dla kandydatów:

1. Ukończone 18 lat.

2. Co najmniej średnie wykształcenie ( wskazane jest aby rachmistrzami byli studenci lub osoby z wyższym wykształceniem).

3. Pełna sprawność fizyczna.

4. Umiejętności interpersonalne ( łatwe nawiązywanie kontaktów, sprawne i skuteczne komunikowanie się, wzbudzenie zaufania wśród osób, z którymi będzie przeprowadzany wywiad).

5. Dyspozycyjność, obowiązkowość, rzetelność.

6. Umiejętność organizowania pracy własnej.

7. Bardzo dobra umiejętność obsługi komputera, korzystania z systemu GPS i wykorzystywania map cyfrowych.

8. Znajomość terenu gminy.

III. Zakres pracy rachmistrza spisowego:

1. Odbycie szkolenia zakończonego egzaminem.

2. Odbycie obchodu przedspisowego.

3. Udział w odprawie przedspisowej.

4. Dokonanie spisu.

W czasie swojej pracy rachmistrz spisowy będzie posługiwał się przenośnym urządzeniem elektronicznym typu hand – held wyposażonym w specjalnie opracowaną aplikację formularzową, oprogramowanie GIS oraz moduł aplikacji zarządczej ( kalendarz pracy).

IV. Wymagane dokumenty:

1. Zgłoszenie zawierające dokładne dane adresowe kandydata, numer telefonu kontaktowego, dane dotyczące wykształcenia oraz zatrudnienia (lub ewentualne posiadanie statusu bezrobotnego, pobieranie renty, emerytury).

2. Kopia świadectwa potwierdzająca wykształcenie.

3. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.

4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ( w tym przestępstwo skarbowe).

5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych dla procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

V. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1 w Ostródzie, przesłać pocztą na podany wyżej adres lub drogę elektroniczną na adres e-mail:

VI. Ogłoszenie o wyniku naboru:

Wyniki naboru zostaną ogłoszone poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej (www.ugostroda.24.pl).

Liczba rachmistrzów przewidzianych do przeprowadzenia narodowego spisu ludności na terenie gminy Ostróda wynosi 6 osób.

Wzory wymaganych oświadczeń zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej (www.ugostroda.24.pl) w zakładce tablica ogłoszeń.