Podpisanie umowy na realizację zadania pn.: „Rozbudowa i nadbudowa budynku kulturalno-bibliotecznego w miejscowości Samborowo.

Inwestycje funudusz rządowy 31.01.2024

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę, w obecności Przewodniczącego Rady Gminy Janusza Sadowskiego oraz Dyrekcji GCKB- Samborowie Pani Marty Żeberek i Joanny Trzebiatowskiej na realizację zadania pn.: „Rozbudowa i nadbudowa budynku Gminnego Centrum Kulturalno - Bibliotecznego w Samborowie, Gmina Ostróda - I etap”.

 

W ramach zadania wykonana zostanie rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku. W zakres robót budowlanych I etapu wchodzą: roboty rozbiórkowe, wykonanie fundamentów, wykonanie ścian konstrukcyjnych, wykonanie stropów, wykonanie dachu z pokryciem.
 
Wykonawcą w/w zadań będzie firma budowlana SIVA Bartosz Kostrzębski z terminem realizacji IV kwartał 2024 r. W/w wykonawca został wyłoniony w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r poz. 1605 t.j.).
Kompleksowy nadzór inwestorski pełnić będzie firma Ewa Ziembolewska.
Całkowity koszt realizacji zadania: 1.309.000 zł.
 
Inwestycja została objęta dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych: 1.274.000,00 zł.