Radni udzielili absolutorium Wójtowi Gminy Ostróda

Gmina 05.05.2010

28 kwietnia 2010r. o godzinie 12:00 odbyła się L Sesja rady Gminy Ostróda, w kadencji 2006-2010. Najistotniejszą częścią Sesji było jednogłośne udzielenie Wójtowi Gminy Ostróda Gustawowi Markowi Brzezinowi - organowi wykonawczemu gminy - absolutorium.

 


Porządek obrad:

1.      Otwarcie obrad.

2.      Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.

3.      Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami.

4.      Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz udzielenia absolutorium.

W tym punkcie:

- Wystąpienie Wójta Gminy Ostróda.

- Zapoznanie z opinią Składu Orzekającego regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o  przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2009 rok.

- Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Ostróda.

- Zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ostróda za 2009r.

- Głosowanie nad projektem uchwały.

5. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010r.

 1. Projekt uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Gminy.
 2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Ostróda prowadzenia spraw
  z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.
 3. Projekt uchwały w sprawie zezwolenia na używanie nazwy miejscowości.
 4. Projekt uchwały w sprawie Programu Aktywności Lokalnej na 2010.
 5. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu miejscowości Samborowo, gmina Ostróda.
 6. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu miejscowości Samborowo, gmina Ostróda.
 7. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu miejscowości Zwierzewo, gmina Ostróda.
 8. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu miejscowości Kajkowo, gmina Ostróda.
 9. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu miejscowości Wałdowo, gmina Ostróda.
 10. Wolne wnioski i informacje.
 11. Zamknięcie obrad.