"SESJA BUDŻETOWA"

Gmina 02.02.2011

Dnia 28 stycznia 2011r. o godz. 13.30 w sali sesyjnej Urzędy Gmina Ostróda odbyła się V Sesja Rady Gminy Ostróda w kadencji 2010-2014, według następującego porządku obrad:

 


1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Gminy.

3. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami.

4. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2011-2014.

5. Projekt uchwały budżetu na 2011 rok.

a)  Omówienie projektu budżetu przez Wójta Gminy.

b)  Przedstawienie opinii i wniosków komisji.

c)  Przedstawienie opinii Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

d)  Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej.

e)  Odczytanie projektu uchwały budżetowej.

f)  Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

6. Wolne wnioski i informacje.

7. Zamknięcie obrad.