Szkolenia dla sektora NGO

Organizacje pozarządowe - Aktualności 04.02.2009

 

 

 

Głównym tematem szkolenia „Rachunkowość oraz finansowanie działalności organizacji pozarządowych, ze szczególnym uwzględnieniem rozliczania przyznanych dotacji na realizację zadań publicznych” było zapoznanie organizacji pozarządowych z zagadnieniami dotyczącymi rachunkowości organizacji pozarządowych, prowadzenia finansów organizacji w zakresie działalności: odpłatnej, nieodpłatnej, gospodarczej, powiązań wzajemnych oraz wyodrębnienia działalności statutowej nieodpłatnej, odpłatnej i gospodarczej prowadzenie kasy, zarządzanie finansami projektu, schemat współpracy koordynatora projektu z działem księgowości, księgi rachunkowe jako podstawa sporządzania rozliczeń finansowych z dotacji i sprawozdania finansowego.

 

Głównym tematem szkolenia „Zlecanie zadań organizacjom pozarządowym na postawie ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” było zapoznanie organizacji pozarządowych z zagadnieniami dotyczącymi prawnych aspektów funkcjonowania i  zarządzania organizacją pozarządową, systemem współpracy organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, zlecaniem zadań organizacjom pozarządowym przez jednostki samorządu terytorialnego, rachunkowość organizacji pozarządowej, schematem współpracy koordynatora projektu z działem księgowości.

 

Szkolenie poprowadził Pełnomocnik Wójta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Marta Romanowska.