Szkolenie dla sektora NGO

Organizacje pozarządowe - Aktualności 06.11.2009

Urząd Gminy Ostróda

zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe na szkolenie:

 

„Rachunkowość oraz finansowanie działalności organizacji pozarządowych, ze szczególnym uwzględnieniem rozliczania przyznanych dotacji na realizację zadań publicznych”

 

12 listopada 2009r. (czwartek) godz. 1330

 


Szkolenie przeznaczone dla 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych, adresowane do osób zajmujących się prowadzeniem księgowości NGO-s oraz rozliczaniem dotacji ze środków publicznych.

Szkolenie jest obowiązkowe dla każdej organizacji pozarządowej, która otrzymała dotację ze środków Gminy Ostróda.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

1.    Rachunkowość organizacji pozarządowej.

2.   Prowadzenie finansów organizacji w zakresie działalności: odpłatnej, nieodpłatnej, gospodarczej oraz powiązania wzajemne oraz wyodrębnienie działalności statutowej nieodpłatnej, odpłatnej i gospodarczej.

3.    Prowadzenie kasy.

4.    Schemat współpracy koordynatora projektu z działem księgowości.

5.    Księgi rachunkowe jako podstawa sporządzania rozliczeń finansowych z dotacji
i sprawozdania finansowego.

6.    Zarządzanie Finansami Projektu.

7.    Najczęściej popełniane błędy, przy rozliczaniu dotacji.

8.    Skutki nienależytego wykonania zadania – zwrot dotacji.

9.    Odpowiedzialność za naruszenia dyscypliny finansów publicznych związanych
z udzieleniem, wykorzystaniem i rozliczeniem dotacji.


Zakres szkolenia może zostać poszerzony o zgłoszone zapytania. Ewentualne propozycje zagadnień do omówienia należy przesłać mailem na adres .  Szkolenie prowadzi Pełnomocnik Wójta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Marta Romanowska.