Informatyzacja Urzędu i wdrożenie nowoczesnych eUsług w Gminie Ostróda

Inwestycje unijne 27.12.2018

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas oraz Skarbnik Gminy Ostróda Teresa Ołowska wraz z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawem Markiem Brzezinem podpisali umowę na realizację projektu pn.:  „Informatyzacja Urzędu i wdrożenie nowoczesnych eUsług w Gminie Ostróda”. Całkowita wartość projektu to 1 849 272,57 zł., w tym współfinansowanie ze środków UE w kwocie: 1 557 686,68 zł.

Podpisanie umowy było możliwe dzięki wielomiesięcznej pracy analitycznej, która pozwoliła na prawidłowe opracowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie projektu. Sukces był tym większy, iż projekt Gminy Ostróda nie tylko zakwalifikował się do dofinansowania, ale też w wyniku oceny formalno-merytorycznej uzyskał najwyższą notę w całym Województwie Warmińsko-Mazurskim, plasując się na pierwszym miejscu listy wszystkich projektów wybranych do dofinansowania w konkursie w ramach Osi priorytetowej 3 Cyfrowy Region, Działanie 3.1.

 

Projekt polega na wdrożeniu i uruchomieniu 51 eUsług z zakresu działania gminnej administracji publicznej, dla mieszkańców Gminy, przedsiębiorców oraz innych osób załatwiających sprawy urzędowe. Ponadto przewidziano także zakup i wdrożenie eUsług wspierających NGO. Celem uruchomienia tych eUsług jest umożliwienie w sposób całkowicie elektroniczny, zdalny, mobilny i automatyczny załatwianie spraw związanych z opłatami wynikającymi z obowiązków publicznoprawnych wraz z dokonaniem płatności.

Przedmiotowe zadanie obejmuje zakup przez Beneficjenta tzw. „front-office” czyli w istocie rzeczy Elektronicznej Platformy Obywatela i Przedsiębiorcy. Działanie w ramach tego zadania polegać będzie na wykonaniu, przez podmiot wyłoniony w postępowaniu przetargowym, oprogramowania informatycznego umożliwiającego funkcjonowanie takiej platformy.

Elektroniczna Platforma Obywatela i Przedsiębiorcy (ePOP) będzie swoistym „pomostem” między obywatelami, przedsiębiorcami a funkcjonującymi wewnątrz Urzędu narzędziami informatycznymi, niezbędnymi do świadczenia e-usług. Będzie też wirtualnym miejscem, które oferować będzie integrację wszystkich e-usług i łatwy do nich dostęp. Zadaniem tej platformy internetowej, działającej w technologii „chmury obliczeniowej”, będzie zapewnienie elektronicznej komunikacji Urzędu z mieszkańcami, przedsiębiorcami i wszystkimi organizacjami społecznymi lub pozarządowymi.

Każdy będzie mógł założyć na nim swoje konto (tzw. „profil interesanta”) i korzystać z dostępu do e-usług uruchomionych w ramach projektu. Logowanie do EPOP będzie odbywało się za pośrednictwem Profilu Zaufanego lub unikalnego loginu i hasła.

Dzięki tej usłudze podatnicy z dostępem do Internetu po zalogowaniu się do systemu, dostaną możliwość załatwienia spraw w sposób całkowicie elektroniczny i zdalny, będą mieli wgląd we wszystkie składane dokumenty, deklaracje, wnioski, otrzymane decyzje i postanowienia, będą mieli wgląd do aktualnych danych finansowych, w tym przede wszystkim o zobowiązaniach i należnościach oraz możliwość realizacji zobowiązań z wykorzystaniem systemu e-płatności bez wychodzenia z domu. Ponadto w ramach usługi przewidziane jest informowanie obywateli sms-em, e-mail lub na skrzynkę kontaktową ePUAP o zbliżających się terminach płatności poszczególnych rozrachunków.

Powyższe eUsługi będą mogły być realizowane dopiero po zakupie i wdrożeniu nowego systemu finansowo-księgowego, a także elektronicznego obiegu dokumentów, wraz z 5 letnimi opłatami licencyjnymi.

Warunkiem działania wszystkich wskazanych powyżej systemów, konieczny będzie zakup i doposażenie Urzędu Gminy w nowy sprzęt komputerowy.

Będzie się to wiązało m.in. z całkowitą modernizacją serwerowni, w tym wymianą osprzętu serwerowego, szaf serwerowych, oczywiście samych serwerów, systemów archiwizujących, centralnego UPSa, systemu klimatyzacji.

Ponadto w ramach projektu planuje się zakup  sprzętowego firewalla z zabezpieczonymi dwuzakresowymi modułami WiFi wraz z systemem antywirusowym i 5-letnimi licencjami.

Niezbędnym z punktu widzenia poprawy bezpieczeństwa będzie także zakup nowego systemu monitoringu.

Jeśli chodzi o inne elementy doposażenia, to projekt przewiduje wymianę 42 stanowisk komputerowych wraz z pełnym oprogramowaniem, a także zakup dwóch wysokowydajnych urządzeń kserująco-skanujących na potrzeby elektronicznego punktu kancelaryjnego.

Dodatkowo zostanie wdrożony system eUsług eRada mający za zadanie wspomagać pracę Rady Gminy, poprzez ułatwienie polegające na automatyzacji przy przygotowaniu i dystrybucji drogą elektroniczną materiałów dla radnych,  przeprowadzania posiedzeń Rady, wdrożenie elektronicznej obsługi głosowań, transmisję obrad razem z aktualnymi wynikami głosowań.

Na potrzeby eRady planuje się doposażyć Radnych i Biuro Obsługi Rady w dwie szybkoobrotowe kamery wraz z całym systemem oprogramowania i dedykowanym portalem internetowym, a także w 22 laptopy, monitor 65 calowy na potrzeby prezentacji wyników głosowań, projektor multimedialny. Wdrożenie nowego elektronicznego systemu głosowań będzie także wymagało kompleksowej wymiany obecnego systemu nagłośnienia.