Warunki zakupu węgla po cenach preferencyjnych dla mieszkańców w Gminie Ostróda. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: DO 28 LUTEGO 2023 r.

Gmina 17.01.2023
Warunki zakupu węgla po cenach preferencyjnych dla mieszkańców w Gminie Ostróda
 
W związku z wejściem w życie  Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236), informujemy, iż Gmina Ostróda przystąpiła do zadania sprzedaży węgla dla mieszkańców.
 
Mieszkańcy Gminy Ostróda od poniedziałku (tj. 9 stycznia b.r.) mogą składać do dnia 28 lutego 2023 r. wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego na rok 2023.
Formularz wniosku do pobrania pod linkiem (pobierz) lub w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy.
 
Ilość węgla dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi 1,5 t od 1 stycznia 2023 r. (w przypadku, gdy do 31 grudnia 2022 r. wnioskodawca nie dokonał zakupu węgla w ilości 1,5 tony lub dokonał zakupu węgla w ilości mniejszej niż 1,5 tony, teraz będzie uprawniony do zakupu powiększonego o ilość węgla nie zakupionego w 2022 r., jednak nie więcej niż 3 tony). Rodzaj i jakość paliwa stałego będzie zależna od dostępności u podmiotów wprowadzających do obrotu.
 
Przewidujemy, że dostępny będzie następujący sortyment węgla: groszek oraz orzech.
 
Procedura postępowania i weryfikacji wniosków:
 
1. Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego jest składany do Wójta Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda w formie papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
 
2. Gmina nie ma wpływu na jakość zakupionego paliwa stałego. Certyfikat jakości paliwa stałego otrzymanego przez gminę od podmiotu sprzedającego paliwo stałe, zostanie opublikowany na stronie internetowej gminy Ostróda.
 
3. Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego będzie realizowany w cenie 2 000,- zł brutto za 1000 kg.
 
4. Złożony wniosek o zakup preferencyjny podlega weryfikacji, na zasadach określonych w art. 12 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.
 
5. Po pozytywnej weryfikacji wniosku, mieszkaniec jest zobowiązany do uiszczenia w ciągu 7 dni należnej opłaty.
 
6. O weryfikacji wniosku mieszkaniec zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo.
 
7. Opłaty za zakup preferencyjny paliwa stałego można dokonywać w przelewem bankowym na rachunek bankowy gminy nr. 66 8300 0009 0000 1930 2000 0110 Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie, tytuł przelewu: „wniosek o zakup węgla: imię i nazwisko wnioskodawcy” lub w kasie Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda.
 
8. Termin odbioru zakupionego węgla będzie telefonicznie uzgadniał z mieszkańcami punkt dystrybucji węgla.