Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży działkę numer ewidencyjny 103/2 o powierzchni 0,1421 ha, położoną w obrębie Wirwajdy.

Wykazy nieruchomości 20.06.2023

 

Nasz znak: RGP.6840.15.2023                                  Ostróda, 15 czerwca 2023 r.
 
WYKAZ
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344), zarządzenia Nr 75/2023 Wójta Gminy Ostróda z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie zbycia działki ewidencyjnej stanowiącej mienie komunalne, Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży działkę numer ewidencyjny 103/2 o powierzchni 0,1421 ha, położoną w obrębie Wirwajdy.
 
Działka ew. nr 103/2 o pow. 0,1421 ha, położona w obrębie Wirwajdy, stanowi własność Gminy Ostróda. Dla przedmiotowej działki prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Ostródzie, księga wieczysta Nr EL1O/00044652/8. Nieruchomość objęta ww. księgą nie jest obciążona ograniczonymi prawa ani hipoteką.
Przeznaczona do sprzedaży działka nr 103/2, położona jest w północno-zachodniej części wsi Wirwajdy. W sąsiedztwie działki znajduje się zabudowa siedliskowo-zagrodowa oraz grunty rolne.
 
W niedalekim sąsiedztwie przebiega droga krajowa S5. Dojazd do nieruchomości drogą gruntową. Działka o kształcie charakterystycznym dla inwestycji liniowych, sklasyfikowana jako dr – droga. Użytkowana zgodnie z terenem przyległym tj. na potrzeby pobliskiego gospodarstwa rolnego.  
 
Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej działki. Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwaloną Uchwałą Nr LXIII/481/2023 Rady Gminy Ostróda z dnia 12 stycznia 2023 r., dz. ew. nr 103/2, położona w obrębie Wirwajdy, znajduje się: w strefie S1 - strefa osadniczo-gospodarcza. Dla przedmiotowej działki studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ustala następujące kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego: tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej, w tym zabudowy zagrodowej.
 
Zastrzega się, że przy sprzedaży działki ew. nr 103/2, położonej w obrębie Wirwajdy, nowy nabywca zobowiązuje się do ustanowienia służebności drogi koniecznej, prawa przejścia i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 29/2, obręb Wirwajdy.
 
Zbycie działki ew. nr 103/2 o pow. 0,1421 ha, położonej w obrębie Wirwajdy, następuje na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6, wyżej cytowanej ustawy o gospodarce nieruchomościami - w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. działki ew. nr 133/3, obręb Wirwajdy.
 
Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344), mogą złożyć w Urzędzie Gminy Ostróda wniosek o jej nabycie w terminie do dnia 2 sierpnia 2023 r.
 
Jeżeli zbycie następuje na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w celu realizacji roszczeń, cenę nieruchomości ustala się w wysokości 7.100,00 zł.
 
W przypadku braku takich wniosków, działka ew. nr 103/2, położona w obrębie Wirwajdy, zostanie sprzedana - na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami za cenę 7.100,00 zł (słownie: siedem tysięcy sto złotych) na rzecz właściciela działki ew. nr 133/3, położonej w obrębie Wirwajdy. Warunki płatności zostaną ustalone pomiędzy stronami w odrębnie sporządzonym protokole z rokowań, który będzie stanowił podstawę do sporządzenia notarialnej umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości. Koszty notarialne ponosi nabywca.
 
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Wirwajdy, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl oraz www.gminaostroda.pl w terminie od dnia 20 czerwca 2023 r. do 12 lipca 2023 r. oraz informację o wywieszeniu wykazu w gazecie Olsztyńskiej dnia 20 czerwca 2023 r. Informacje tel. (89) 676-07-34 lub 676-07-37.