OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

Organizacje pozarządowe - Konkursy 18.01.2013

Na podstawie art. 19a ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, informujemy, że 16 stycznia 2013r. do Urzędu Gminy Ostróda wpłynęła oferta Stowarzyszenia Miłośników Wzgórz Dylewskich na realizację zadania publicznego pt. „Wytyczanie i utrzymywanie narciarskich tras biegowych na terenie Gminy Wiejskiej Ostróda - Wzgórza Dylewskie” z pominięciem otwartego konkursu ofert.

 

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gmina Ostróda, na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy Ostróda oraz stronie internetowej www.gminaostroda.pl.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 24 stycznia 2013r. osobiście w formie pisemnej u Pełnomocnika Wójta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, pok. 304 lub drogą elektroniczną na adres na załączonym formularzu.


Oferta na realizację zadania publicznego

Formularz uwag do oferty na realizację zadania publicznego