OGŁOSZENIE O MOZLIWOŚĆI ZGŁASZANIA UWAG DO OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

Organizacje pozarządowe - Konkursy 27.06.2012

Na podstawie art. 19a ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, informuję, że w dniu 25 czerwca 2012r. do Urzędu Gminy Ostróda wpłynęła oferta Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Kormoran” Brzydowo na realizację zadania publicznego pt. „Obóz piłkarski - 1/2 finału Mistrzostw Polski w Kluczborku, Mistrza województwa dziewcząt U-10” w trybie pominięcia otwartego konkursu ofert.

 

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gmina Ostróda, na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy Ostróda oraz stronie internetowej www.gminaostroda.pl .

 

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 5 lipca 2012r. osobiście w formie pisemnej w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy Ostróda, pok. 202 lub drogą elektroniczną na adres: na załączonym formularzu.

 

Oferta na realizację zadania publicznego

Formularz uwag do oferty na realizację zadania publicznego