Organizacje pozarządowe - Konkursy

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

25.09.2014

Na podstawie art. 19a ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, informujemy, że 24 września 2014r. do Urzędu Gminy Ostróda wpłynęła oferta Stowarzyszenia "Durąg XXII wieku" na realizację zadania publicznego pt. „Popularyzacja aktywności fizycznej w środowisku wiejskiem poprzez zajęcia fitness” z pominięciem otwartego konkursu ofert.

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
Organizacje pozarządowe - Konkursy

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

07.08.2014

Na podstawie § 9a ust. 2 Uchwały Nr VII/30/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 marca 2011r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Ostróda na zadania publiczne inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonania zleconego zadania (Dz. Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego z 2011r. Nr 72, poz. 1275, zm. Dz. Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego z 2014r. poz. 2314) , informujemy, że 5 sierpnia 2014r. do Urzędu Gminy Ostróda wpłynęła oferta Ochotniczej Straży Pożarnej w Turznicy na realizację zadania publicznego pt. „Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Turznicy” z pominięciem otwartego konkursu ofert.

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
Organizacje pozarządowe - Konkursy

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

28.04.2014

Na podstawie art. 19a ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, informujemy, że 24 kwietnia 2014r. do Urzędu Gminy Ostróda wpłynęła oferta Stowarzyszenia "Durąg XXII wieku" na realizację zadania publicznego pt. „Popularyzacja aktywności fizycznej w środowisku wiejskiem poprzez zajęcia fitness” z pominięciem otwartego konkursu ofert.

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
Organizacje pozarządowe - Konkursy

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ROK 2014

03.01.2014

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 155/2013 Wójta Gminy Ostróda na posiedzeniu w dniu 23 grudnia 2013r. rozstrzygnęła otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536).

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ROK 2014
Organizacje pozarządowe - Konkursy

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ROK 2014

03.01.2014

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 154/2013 Wójta Gminy Ostróda na posiedzeniu w dniu 23 grudnia 2013r. rozstrzygnęła otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536).

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ROK 2014
Organizacje pozarządowe - Konkursy

OTWARTY KONKURS NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ROKU 2014

25.11.2013

Wójt Gminy Ostróda działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2014 zawartych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

OTWARTY KONKURS NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ROKU 2014
Organizacje pozarządowe - Konkursy

OTWARTY KONKURS OFERTA NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2014

25.11.2013

Wójt Gminy Ostróda działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2014 zawartych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

OTWARTY KONKURS OFERTA NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2014
Organizacje pozarządowe - Konkursy

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO OFERTY NA REALZIACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

09.09.2013

Na podstawie art. 19a ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, informujemy, że 2 września 2013r. do Urzędu Gminy Ostróda wpłynęła oferta Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego "Kormoran" Brzydowo na realizację zadania publicznego pt. „Popularyzacja tenisa stołowego w środowisku wiejskim - Mały Olimpijczyk” z pominięciem otwartego konkursu ofert.

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO OFERTY NA REALZIACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
Organizacje pozarządowe - Konkursy

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

15.04.2013

Na podstawie art. 19a ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, informujemy, że 12 lutego 2013r. do Urzędu Gminy Ostróda wpłynęła oferta Zachodniomazurskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej na realizację zadania publicznego pt. „Prowadzenie Informacji Turystycznej” z pominięciem otwartego konkursu ofert.

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
Organizacje pozarządowe - Konkursy

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ROK 2013

19.03.2013

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 143/12 Wójta Gminy Ostróda na posiedzeniu w dniu 18 marca 2013r. rozstrzygnęła otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536).

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ROK 2013