Inwestycje gminne

Inwestycje gminne

Remont ul. Dworcowej w Samborowie

29.05.2020

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę na wykonanie inwestycji drogowej w Samborowie, która  dotyczy przebudowy istniejącej nawierzchni drogi gminnej nr 153037N – ul. Dworcowa wraz z budową kanalizacji deszczowej. Wartość zadania wyniesie około 885 500,00 zł z czego 426 936,05 zł to dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Wykonawcą robót będzie Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych "STRZELBUD" z siedzibą w Kwidzynie. Zadanie obejmuje zakresem wykonanie ok. 540 mb jezdni wraz z chodnikiem. W celu poprawy bezpieczeństwa projektuje się próg zwalniający i wyniesione przejście dla pieszych.

Remont ul. Dworcowej w Samborowie
Inwestycje gminne

Remont drogi w Tyrowie

29.05.2020

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę na realizację kolejnej inwestycji drogowej pn. "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 153123N DK16 - Tyrowo Kolonia wraz z chodnikiem, budową kanalizacji deszczowej oraz przebudową sieci wodociągowej".  Zadanie obejmuje zakresem wykonanie ok. 960mb jezdni  z przeznaczeniem pod ruch KR-3 wraz z chodnikiem. Projektuje się również przebudowę zatoki autobusowej. W celu poprawy bezpieczeństwa powstaną wyniesione przejścia dla pieszych. W ramach zadania wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa i przebudowana sieć wodociągowa. Wartość inwestycji wyniesie około 2 470 000,00 zł z czego 1 191 716,74 zł to dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Wykonawcą robót będzie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ZIEJA" Ryszard Zieja m. Górka.

Remont drogi w Tyrowie
Inwestycje gminne

Budowa infrastruktury komunalnej

26.05.2020

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę na realizację zadania pn: „Budowa infrastruktury komunalnej dla terenu zabudowy mieszkalno – usługowej na zachód od wsi Tyrowo – sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna – etap II”. Wykonawcą w/w zadania zostało wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów DROMO Sp. z o.o. w Ostródzie za łączną kwotę brutto 612 604,58 zł z terminem realizacji do końca września 2020 roku.

Budowa infrastruktury komunalnej
Inwestycje gminne

Remont ul. Szkolnej w miejscowości Szyldak

21.05.2020

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas dokonał odbioru inwestycji pn. „Remont drogi gminnej nr 153080N – ul. Szkolna w m. Szyldak wraz z odwodnieniem”. Inwestycja została wykonana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, a jej łączny koszt wyniósł 1 078 610,49 zł, w tym kwota dofinansowania to 621 340, 22 zł.

Remont ul. Szkolnej w miejscowości Szyldak
Inwestycje gminne

Szykuje się kolejna inwestycja drogowa w Gminie Ostróda, tym razem w Klonowie

15.05.2020

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę z Grzegorzem Kierozalskim Dyrektorem Oddziału Terenowego w Olsztynie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na refundację inwestycji w wysokości 742 764,52 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi w miejscowości Klonowo. Długo oczekiwana przez mieszkańców Klonowa przebudowa drogi w tym roku stanie się faktem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                    

Szykuje się kolejna inwestycja drogowa w Gminie Ostróda, tym razem w Klonowie
Inwestycje gminne

Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ostróda

04.05.2020

Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ostróda
Inwestycje gminne

Nowe życie dawnej szkoły w Starych Jabłonkach

26.04.2020

Budynek po dawnej szkole w Starych Jabłonkach zostanie przekształcony w miejsce służące mieszkańcom. Powstanie tam świetlica, oddział biblioteki oraz miejsce aktywności dla lokalnych stowarzyszeń. Aktualnie Gmina Ostróda wraz ze Stowarzyszeniem Teraz My jest w trakcie remontu i modernizacji obiektu. Będzie to miejsce inspiracji i aktywności mieszkańców oraz organizacji pozarządowych. Środki na realizację inwestycji pochodzą z budżetu Gminy Ostróda w kwocie 110 000,00zł przy wsparciu finansowym  Stowarzyszenia Teraz My.

Nowe życie dawnej szkoły w Starych Jabłonkach
Inwestycje gminne

Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ostróda

10.04.2020

W gminie Ostróda przeprowadzono remonty dróg gminnych w miejscowościach Szyldak oraz Pietrzwałd, polegające na położeniu nakładki z masy bitumicznej.

Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ostróda
Inwestycje gminne

Budowa infrastruktury komunalnej

09.04.2020

W gminie Ostróda dokonano odbioru zadania inwestycyjnego w zakresie infrastruktury komunalnej tj. rozbudowa kanalizacji sanitarnej tłoczno – grawitacyjnej i sieci wodociągowej dla zespołu działek w m. Samborowo rejon ul. Przemysłowej i Spółdzielczej  etap I i II za kwotę 885 014,14 zł. Wykonawcą w/w zadania było Iławskie Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane Sp. z o.o.. Zadanie realizowane zostało ze środków własnych.

Budowa infrastruktury komunalnej
Inwestycje gminne

Remont drogi gminnej w miejscowości Pietrzwałd

25.02.2020

W gminie Ostróda dokonano odbioru inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 153103N Pietrzwałd – Pietrzwałd wieś II wraz z kanalizacją deszczową w m. Pietrzwałd”.  W ramach zadania wykonano ciąg pieszo-jezdny o długości 216 mb z przeznaczeniem pod ruch KR-2 oraz kanalizację deszczową. Dla poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi powstał próg zwalniający. Koszt inwestycji wyniósł 325 263,56 zł brutto.  Środki w wysokości 171 122,93 zł brutto pochodziły z dofinansowania w ramach  Funduszu Dróg Samorządowych.

Remont drogi gminnej w miejscowości Pietrzwałd